Όροι Χρήσης

1. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε και ανήκει στο μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (εφεξής το  «Σωματείο»), που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής (Λεωφόρος Λαυρίου 99Β, Παιανία, 190 02). Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν προβούν σε χρήση του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

2. Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών.

3. Επισημαίνεται στους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι: (α) οποιαδήποτε αναφορά στον διαδικτυακό τόπο σε παρεχόμενα από το Σωματείο προϊόντα δε συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης, διαβεβαίωση περί του ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι διαθέσιμα, ολικά ή μερικά, (β) το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται σε αυτούς μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν είναι αναγκαία ακριβές ή επίκαιρο, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή συναίνεση της Εταιρείας και (γ) οι χρήστες καλούνται και αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

4. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Ενέργειες που αντιβαίνουν στα ανωτέρω θεωρούνται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι κάτωθι:

  • Η παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του Σωματείου ή τρίτων.
  • Η παρεμπόδιση της λειτουργίας ή της πρόσβασης των επισκεπτών στον διαδικτυακό τόπο του Σωματείου.
  • Η πρόκληση βλάβης σε οποιοδήποτε τρίτο.
  • Η εγκατάσταση, ανάρτηση, προώθηση ή μετάδοση ιών ή κακόβουλου λογισμικού στον
    διαδικτυακό τόπο.

5. Το Σωματείο δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου, της χρήσης του ή της πρόσβασης σε αυτόν. Οι χρήστες καλούνται και αναμένεται, με ευθύνη τους, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων τους.

6. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Σωματείου ή τρίτων συνεργατών του (ενδεικτικά εμπορικά σήματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες κ.ά.). Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στο Σωματείο και οποιαδήποτε χρήση τους άνευ της  έγγραφης άδειας του Σωματείου απαγορεύεται αυστηρά.
Επιπλέον, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Σωματείου η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό.

Επίσης, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του διαδικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.

7. Προκειμένου ο παρών διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί απρόσκοπτα και να ενημερώνεται σε τακτική βάση, απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να διενεργούνται εργασίες συντήρησής του, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν αδύνατη τη χρήση του παρόντος κατά τον χρόνο διενέργειας των εν λόγω εργασιών. Ρητώς αναγνωρίζεται από τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι το Σωματείο δε φέρει ουδεμία ευθύνη λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των χρηστών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για τον ανωτέρω λόγο ή/και λόγω της διακοπής λειτουργίας του από το Σωματείο για οποιονδήποτε άλλο λόγο, του Σωματείου μη υποχρεωμένου να προβαίνει σε σχετική πρότερη ειδοποίηση των χρηστών του παρόντος.

8. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλους διαδικτυακούς τόπους τρίτων για τη διευκόλυνση και την πληροφόρηση του χρήστη, οι οποίοι διαθέτουν ξεχωριστούς όρους και πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάζει προσεκτικά κατά την επίσκεψή του σε αυτούς. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του Σωματείου ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν καθώς και για την πολιτική που ακολουθείται στον διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

9. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων των παρόντων όρων, τυχόν ευθύνη του Σωματείου θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του ιδίου ή των προστηθέντων αυτού στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου από δόλο ή από βαρεία αμέλεια. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ευθύνονται έναντι του Σωματείου για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτό ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων.

10. Οι παρόντες όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών.

11. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

12. Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί Cookies, με στόχο τη βελτιστοποίηση της δική σας χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι αρχικώς ρυθμισμένα να δέχονται C Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να δέχεται όλα τα Cookies, ορισμένα Cookies ή καθόλου Cookies. Στην τελευταία περίπτωση, θα απενεργοποιήσετε τη χρήση ενός μέρους των διαδικτυακών τόπων. Επιπρόσθετα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ένα Cookie αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα Cookies, ενδέχεται να μην έχετε τη βέλτιστη, συνήθη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε το: Πολιτική Cookies

13. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει και συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies. Tο Σωματείο δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε μεταβολή των παρόντων όρων χρήσεως, συμπεριλαμβανομένης και των ανωτέρω Πολιτικών, κάθε δε μεταβολή θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ως εκ τούτου, οι χρήστες καλούνται να ελέγχουν τους παρόντες όρους χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Στο τέλος των όρων χρήσης αναφέρεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής τους.

14. Σε περίπτωση που χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή επιθυμεί να επικοινωνήσει με το Σωματείο για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να απευθυνθεί στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: [email protected].

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας