Περιβαλλοντική Αειφορία και Κοινωνική Ευθύνη

Τα Μέλη της ΕΛΟΠΥ έχουν υιοθετήσει τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαίων Ιχθυοκαλλιεργητών (FEAP) εφαρμόζοντας όλες τις τεχνικές συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων προκειμένου να πράξουν τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον, στο πλαίσιο σημαντικών πολιτικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και την μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων (Πράσινη Συμφωνία, Γαλάζια Οικονομία, Στρατηγική Farm to Fork), τα Μέλη της ΕΛΟΠΥ δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που τίθενται και να δημιουργήσουν αξία στους εργαζόμενους του κλάδου, στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στο περιβάλλον.

Δημιουργία Αξίας για τους Εργαζόμενους

Απασχόληση

Τα Μέλη της ΕΛΟΠΥ μοιράζονται ένα κοινό σύνολο βασικών αξιών που προωθούν τη δίκαιη μεταχείριση και τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία τα άτομα μόνιμης άμεσης απασχόλησης ανέρχονται στα 3.600 και η εποχική απασχόληση εκτιμάται σε σχεδόν 350 άτομα.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Στους εργαζόμενους παρέχονται όλα τα προβλεπόμενα μέσα προσωπικής προστασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων στην εργασία. Έχουν αναπτυχθεί πρωτόκολλα ασφαλείας ενώ πραγματοποιούνται και ετήσιες εκπαιδευτικές συνεδρίες για
θέματα υγείας και ασφάλειας σε εταιρικό επίπεδο. Επιπλέον οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια Υγείας και Ασφάλειας που παρέχονται από εξωτερικούς οργανισμούς.

Επιχειρηματική ηθική & ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία

Οι εργαζόμενοι καλύπτονται από συμβάσεις εργασίας που εξασφαλίζουν τις προβλέψεις και τα δικαιώματα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Τα Μέλη τηρούν την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμμορφώνονται με τη σχετική ελληνική νομοθεσία, ενώ αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να σχηματίζουν και να συμμετέχουν ελεύθερα σε ομάδες για την προώθηση και την υπεράσπιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων. Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, εθνικότητας, εθνικής ή άλλης καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, θρησκείας ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού. Παράλληλα οι εταιρείες σέβονται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και συμμορφώνονται με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση

Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται για να λάβουν μεταπτυχιακές σπουδές και διπλώματα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις ανάγκες των εταιρειών τους. Το επιστημονικό προσωπικό και οι τεχνικοί ομοίως ενθαρρύνονται να παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 σχετικά με όλες τις ιχθυοκαλλιεργητικές δραστηριότητες.

Δημιουργία Αξίας για το Περιβάλλον και την Κοινωνία

Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών

Πρωταρχικός στόχος του κλάδου είναι να παράγει θρεπτικά, υγιεινά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα Μέλη συμμορφώνονται υποχρεωτικά καθ’ όλη την διάρκεια της εκτροφής και της διαχείρισης του τελικού προϊόντος με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας που απορρέουν από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπροσθέτως από τις κανονιστικές απαιτήσεις, διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν στους καταναλωτές ακολουθώντας μία σειρά καλών πρακτικών (χρήση μη γενετικά τροποποιημένων πρώτων υλών, συνεχή έλεγχο της διαδικασίας εκτροφής, συνεχείς ελέγχους ποιότητας γόνου, ιχθυοτροφών και τελικών προϊόντων, περιβαλλοντική παρακολούθηση, συστήματα ιχνηλασιμότητας).

Περιβάλλον και κοινωνία

Η ΕΛΟΠΥ έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται τα Μέλη της, με σταθερές, πρωτότυπες, υπεύθυνες δράσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, ενισχύοντας τους δεσμούς με τις κοινότητες, και βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Οι δράσεις αναπτύσσονται σε τομείς όπως η καθαριότητα θαλασσών και ακτών, η εκπαίδευση και η μόρφωση των νέων με την προσφορά υποτροφιών, η υγεία των εργαζομένων και των συγγενών τους, ο αθλητισμός με την υποστήριξη τοπικών ομάδων και σωματείων, και η σωστή διατροφή μικρών και μεγάλων με τη προσφορά φρέσκων ψαριών  Fish from Greece σε Κοινωνικά Παντοπωλεία και δομές ενηλίκων και ανηλίκων.

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας