Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας

Τον Μάιο 2018 η ΕΛΟΠΥ αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Παραγωγών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 397/18235/2017 Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και έκτοτε βάσει των προβλέψεων του Καν. (ΕΕ) 1379/2013 και της 123/22078/4.2.2019 Υ.Α., καταρτίζει το Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας (Σ.Π.Ε.) της Οργάνωσης, το οποίο αφού εγκριθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, προχωρά στην υλοποίηση του. Την παρούσα περίοδο υλοποιείται το εγκεκριμένο Σ.Π.Ε. 2024-2025 της οργάνωσης.

2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025

Συγχρηματοδότηση του Πολύπλευρου Δικτύου Δράσεων της ΕΛΟΠΥ

Το τρέχον Σ.Π.Ε. 2024-2025, αποτελεί συνέχεια των εγκεκριμένων Σ.Π.Ε. 2018-2019, Σ.Π.Ε. 2020-2021, και Σ.Π.Ε. 2022-2023 της ΕΛΟΠΥ, κυρίως ως προς τα μέτρα και τις δράσεις ανάπτυξης στρατηγικών για την καλύτερη εμπορία της παραγωγής, προετοιμασίας και διεξαγωγής εκστρατειών για την προώθηση των προϊόντων, και τη βελτίωση των συνθηκών τοποθέτησης των προϊόντων στην αγορά. Παράλληλα, περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση της παραγωγής των Εταιρειών-Μελών της ΕΛΟΠΥ. Επιπλέον, η ΕΛΟΠΥ συνεργάζεται με την Επιστημονική και Ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας για τη διεξαγωγή μελετών και κωδίκων καλών πρακτικών στην εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών της ιχθυοκαλλιέργειας. Σημειώνεται ότι τα Σ.Π.Ε. 2018-2019, Σ.Π.Ε. 2020-2021 και οι δράσεις του έτους 2022 του Σ.Π.Ε. 2022-2023, συγχρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4.1. «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020) (αντίστοιχοι κωδικοί MIS χρηματοδοτημένων Πράξεων: 5052049, 5161465, 5201382),ενώ για τις δράσεις του έτους 2023 του Σ.Π.Ε. 2022-2023 η ΕΛΟΠΥ κατέθεσε αίτημα και έλαβε έγκριση για χρηματοδότηση (MIS 6005064) στο πλαίσιο της Δράσης 2.2.1 «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας» του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ)», το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Ανακαλύψτε το Σχέδιο Παραγωγής & Εμπορίας της ΕΛΟΠΥ για προώθηση, διαχείριση και ανάπτυξη στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Για τον αποδοτικό συντονισμό και προγραμματισμό της παραγωγής και προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η προσφορά επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, η Οργάνωση λαμβάνει μέτρα που έχουν ως στόχο:

•Την προώθηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, με έμφαση στη θεσμοθέτηση των ΠΟΑΥ. 

•Τη βελτίωση των διαθέσιμων πληροφοριών μεταξύ των μελών της Οργάνωσης για τον καλύτερο προγραμματισμό της παραγωγής και των πωλήσεων των κύριων ειδών εμπορίας της Οργάνωσης, ώστε να προωθείται ο ορθολογικός προγραμματισμός της παραγωγής τους. 

•Τη συμμετοχή της Οργάνωσης σε κοινές ομάδες εργασίας με παραγωγούς άλλων ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις προσφοράς και ζήτησης στις αγορές των κύριων ειδών εμπορίας της Οργάνωσης.

 

•Την ανάπτυξη και διάδοση βιώσιμων πρακτικών υδατοκαλλιέργειας, όπως π.χ. την παραγωγή νέων ειδών, την περιβαλλοντική παρακολούθηση των υδάτων στις ΠΟΑΥ, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εκτρεφόμενων ιχθυοπληθυσμών κ.ά.

Τη δημιουργία εθνικής ταυτότητας Fish From Greece των προϊόντων των Μελών της.

Παράλληλα η Οργάνωση σχεδιάζει και εφαρμόζει στρατηγική εμπορίας  που περιλαμβάνει μέτρα με στόχο μεταξύ άλλων:

Τον προσδιορισμό των απαιτήσεων της αγοράς σε σχέση με την ποσότητα, ποιότητα και την παρουσίαση των προϊόντων.

Την αναζήτηση νέων αγορών και άλλων εμπορικών δυνατοτήτων για τα μέλη της Οργάνωσης.

Το διάλογο και το συντονισμό με άλλους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας